[Close]
DongZhuo Zaku & BuDuiBing (DongZhuo Forces) (SD) (Gundam Model Kits) Assembly guide3
image : https://www.1999.co.jp/itbig50/10501004z3.jpg